"Nobody pushes Fluttershy around, nobody!" 

- Fluttershy